Handvest Ondernemers Groep Londerzeel

 

 

Bedrijven die lid zijn van de Ondernemers Groep Londerzeel onderschrijven volgende principes:

 

1. Solidariteit: ze streven naar het solidair behartigen van de belangen van de ondernemingen te Londerzeel in de schoot van de OGL.

 

2. Harmonie: ze functioneren in harmonie met de Londerzeelse leefgemeenschap en respecteren het Nederlandstalige karakter van deze gemeente.

 

3. Goed nabuurschap: ze streven ernaar in goed nabuurschap te leven met de omwonenden, of het nu particulieren of andere bedrijven betreft; zij zullen hiertoe vermijden een bron van overlast te zijn.

 

4. Leefmilieu: ze nemen een positieve en actieve houding aan m.b.t. de leef- en milieu problemen en verbinden er zich toe de reglementeringen terzake stipt na te leven.

 

5. Veiligheid: ze ijveren voor een grotere collectieve veiligheid in de omgeving waarin ze werkzaam zijn.

 

6. Fair Play: ze hoeden zich ervoor door hun aanwervings- en tewerkstellingpolitiek andere bedrijven in de regio schade te berokkenen.

 

7. Toegankelijkheid: ze streven ernaar op een uniforme wijze de toegankelijkheid van de zone waarin ze opereren te bevorderen en geven hierbij prioriteit aan het collectief belang, Dit in tegenstelling tot individuele (promotionele) oogmerken.

 

8. Correctheid: ze zijn correct in het naleven van bestaande maatschappelijke verbintenissen, meer bepaald ten opzichte van openbare besturen.

 

9. Uitstraling: ze spannen zich in om op het vlak van netheid en onderhoud bij te dragen tot de uitstraling en het positieve imago van de streek.

 

10. Betrokkenheid: ze engageren zich in de mate van het mogelijke, niet alleen economisch maar ook sociaal, cultureel als inzake leefmilieu bij te dragen tot het welzijn van de gemeente en de regio