Handvest Ondernemers Groep Londerzeel

 

 

Bedrijven die lid zijn van de Ondernemers Groep Londerzeel onderschrijven volgende principes:

 

1. Solidariteit: ze streven naar het solidair behartigen van de belangen van de ondernemingen te Londerzeel in de schoot van de OGL.

 

2. Harmonie: ze functioneren in harmonie met de Londerzeelse leefgemeenschap en respecteren het Nederlandstalige karakter van deze gemeente.

 

3. Goed nabuurschap: ze streven ernaar in goed nabuurschap te leven met de omwonenden, of het nu particulieren of andere bedrijven betreft; zij zullen hiertoe vermijden een bron van overlast te zijn.

 

4. Leefmilieu: ze nemen een positieve en actieve houding aan m.b.t. de leef- en milieu problemen en verbinden er zich toe de reglementeringen terzake stipt na te leven.

 

5. Veiligheid: ze ijveren voor een grotere collectieve veiligheid in de omgeving waarin ze werkzaam zijn.

 

6. Fair Play: ze hoeden zich ervoor door hun aanwervings- en tewerkstellingpolitiek andere bedrijven in de regio schade te berokkenen.

 

7. Toegankelijkheid: ze streven ernaar op een uniforme wijze de toegankelijkheid van de zone waarin ze opereren te bevorderen en geven hierbij prioriteit aan het collectief belang, Dit in tegenstelling tot individuele (promotionele) oogmerken.

 

8. Correctheid: ze zijn correct in het naleven van bestaande maatschappelijke verbintenissen, meer bepaald ten opzichte van openbare besturen.

 

9. Uitstraling: ze spannen zich in om op het vlak van netheid en onderhoud bij te dragen tot de uitstraling en het positieve imago van de streek.

 

10. Betrokkenheid: ze engageren zich in de mate van het mogelijke, niet alleen economisch maar ook sociaal, cultureel als inzake leefmilieu bij te dragen tot het welzijn van de gemeente en de regio

 

 

Statuten van de Ondernemers Groep Londerzeel

 

 

HOOFDSTUK 1. DE VERENIGING

 

Art. 1. Rechtsvorm

De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder winstoogmerk (hierna “VZW” genaamd) op grond van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en de Wet van 16 januari 2003 (hierna genoemd "V&S-wet").

 

Art. 2. Naam

De VZW draagt de naam ONDERNEMERSGROEP LONDERZEEL, afgekort OGL.

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting "VZW", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel en het ondernemingsnummer.

 

Art. 3. Zetel

De zetel van de VZW is gevestigd op 1840 LONDERZEEL, Nijverheidsstraat 11, gelegen in het gerechtelijk arrondissement BRUSSEL.

De zetel kan niet gewijzigd worden door de Raad van Bestuur.

 

Art. 4. Duur

De VZW is opgericht voor onbepaalde duur.

 

HOOFDSTUK 2. DOELEINDEN EN ACTIVITEITEN

 

Art. 5. Doeleinden

De vereniging stelt tot doel de onderlinge contacten tussen de leden te stimuleren en te vergemakkelijken.

De vereniging wil de belangen van haar leden, de industriële en economische ontwikkeling van LONDERZEEL ondersteunen en bevorderen, in evenwicht met andere maatschappelijke belangen.

Daartoe kan de vereniging initiatieven nemen om t.a.v. bepaalde facetten van haar werkterrein studies te laten uitvoeren, adviezen te geven, informatie te verstrekken en alle mogelijke activiteiten te ontwikkelen.

De vereniging wil een gesprekspartner zijn voor de lokale en regionale overheden, teneinde de stem en de visie van haar leden te laten participeren in de besluitvorming.

 

Art. 6. Activiteiten

De VZW kan alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen.

 

HOOFSTUK 3. LIDMAATSCHAP

 

Art. 7. Lidmaatschap

Er zijn minstens 3 Leden met alle rechten zoals omschreven voor de leden in de VZW- en stichtingenwet.

De volgende oprichters zijn de eerste leden:

-  De Heer Paul VAN DENBEMPT, wonende te 1840 LONDERZEEL, Kaaskantmolenstraat 11;

-  De Heer Jan FRANCX, wonende te 1840 LONDERZEEL, Bergstraat 95;

-  De Heer Chris BERGMANS, wonende te 1840 LONDERZEEL, Daalkouter 34;

-  Mevr. Elke DE DECKER, wonende te 1840 Londerzeel, Dorpstraat

-  De heer Michel DAELMAN, wonende te 2800 Mechelen

Om lid te zijn van de V.Z.W., dient de betrokkene een onderneming, handelaar of beoefenaar van een vrij beroep te zijn, gevestigd in de gemeente LONDERZEEL.

Ondernemingen, handelaars of beoefenaars van vrije beroepen die niet in de gemeente LONDERZEEL gevestigd zijn, of privépersonen die geen onderneming, handelaar of beoefenaar van een vrij beroep zijn, kunnen “aangesloten lid” worden. Zij zijn evenwel niet stemgerechtigd en dienen de reden van hun kandidaat-lidmaatschap op te geven.

De nieuwe Leden zijn gehouden het ledenregister te ondertekenen. Deze ondertekening stelt, zonder voorbehoud, de goedkeuring van de statuten van de vereniging vast en de aanvaarding van het handvest.

De Leden zullen zich in hun gedragingen laten leiden door de principes van dit handvest en ze verbinden zich er toe geen daden te stellen die strijdig zijn met het

De Raad van Bestuur kan volgens de door haar vast te stellen voorwaarden ook andere Leden dan deze bedoeld in secties 3 en 4 van dit artikel tot de vereniging toelaten; bijvoorbeeld ereleden, steunende leden, beschermende leden, … Deze personen bezitten geen enkel aanwezigheidsrecht op de Algemene Vergadering.

 

Art. 8. Ontslag

Leden kunnen hun lidmaatschap van de vzw op elk ogenblik beëindigen door per aangetekende post een formeel schrijven te richten aan voorzitter van de Raad van Bestuur. Het ontslag zal de eerstvolgende Algemene vergadering na dit schrijven ingaan.

Een ontslagnemend Lid zal echter wel verplicht worden tot de betaling van de lidmaatschapsbijdrage en tot de deelname in de kosten die goedgekeurd werden voor het jaar waarin het ontslag wordt ingediend.

 

Art. 9. Beëindiging van lidmaatschap

Als een Lid in strijd handelt met de doelstellingen van de VZW, of in het bijzonder in geval van faillissement, kan diens lidmaatschap, op voorstel van de Raad van Bestuur of op verzoek van minstens 1/5 van alle leden, worden beëindigd door een bijzonder besluit van de Algemene vergadering, waarop minstens 1/2 van alle Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en waarbij voor de beslissing een 2/3 meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Leden vereist is.

 

Art. 10. Rechten

Geen enkel Lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de VZW op grond van de enkele hoedanigheid van Lid.

Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de VZW, enz

 

HOOFDSTUK 4. DE ALGEMENE VERGADERING

 

Art. 11. De Algemene vergadering

De Algemene vergadering bestaat uit alle Leden.

Elk aanwezig of vertegenwoordigd lid beschikt over één stem op de algemene vergadering.

 

Art. 12. Bevoegdheden

De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de Algemene vergadering uitgeoefend worden:
1.de wijziging van de statuten;
2.de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
3.de benoeming en de afzetting van de commissaris en het bepalen van diens bezoldiging;
4.de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
5.de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
6.de ontbinding van de vereniging;
7.de uitsluiting van een lid;

 

Art. 13. Vergaderingen

De jaarlijkse bijeenkomst van de Gewone Algemene vergadering zullen wordt gehouden op de tweede vrijdag van oktober op de maatschappelijke zetel of een plaats die vermeld wordt in de uitnodiging. De uitnodiging wordt minstens 8 dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene vergadering naar alle Leden verstuurd.

De vergaderingen worden door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of door minstens 2 bestuurders bijeengeroepen. Aan de uitnodiging wordt een ontwerp van agenda toegevoegd.

Bijzondere bijeenkomsten in een Buitengewone Algemene vergadering kunnen worden samengeroepen door de Voorzitter en/of op verzoek van minstens 2 bestuurders alsook op verzoek van minstens 1/5 van alle Leden. De uitnodiging wordt minstens 8 dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene vergadering naar alle Leden verstuurd.

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter of door de oudste in jaren van de aanwezige Leden.

 

Art. 14. Stemprocedure

Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve wanneer de V&S-wet of de statuten dit anders voorzien. Er is geen aanwezigheidsquorum, behalve in de gevallen door de wet vereist.

De wijziging van de statuten vereist een beraadslaging in een vergadering dat voldoet aan een quorum van 2/3 van de Leden dat aanwezig of vertegenwoordigd is. Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden hierna bepaald, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgende op de eerste vergadering worden gehouden. De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Leden. Enkel wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, vereist ze een meerderheid van 4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Leden.

Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere Leden worden vertegenwoordigd. Elk Lid kan maximum 6 volmachten dragen.

Er worden notulen opgesteld en bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de Leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de in artikel 9 van het K.B. van 27 juni 2003 vastgelegde modaliteiten.

 

HOOFDSTUK 5. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

 

Art. 15. Samenstelling Raad van Bestuur

De VZW wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie en maximaal 14 bestuurders, al dan niet leden van de VZW. Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal personen dat Lid is van de vereniging. Wanneer de VZW slechts het wettelijk bepaald minimum van drie Leden heeft, mag de Raad van Bestuur slechts uit twee bestuurders bestaan.

De bestuurders worden benoemd door een Algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden voor een termijn van 3 jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. Bestuurders zijn herbenoembaar.

De Raad van Bestuur verkiest onder haar leden een voorzitter, eventueel een ondervoorzitter, secretaris en penningmeester die de taken zullen vervullen die horen bij deze functie zoals omschreven in deze statuten en ter gelegenheid van hun verkiezing.

De voorzitter wordt verkozen voor een termijn van 2 jaar en mag deze functie maximaal gedurende 3 termijnen uitoefenen.

De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Algemene vergadering die daarover beslist bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

De bestuurders oefenen in beginsel hun mandaat kosteloos uit. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat worden vergoed.

 

Art. 16. Raad van Bestuur: vergaderingen, beraadslaging en beslissing

De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de VZW het vereist, alsook binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of van de dagelijkse bestuurder.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter of door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. De vergadering wordt gehouden op de zetel van de VZW of in elke andere plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief.

De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig is op de vergadering. De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter dan wel de bestuurder die de vergadering voorzit, doorslaggevende stem.

Er worden notulen opgesteld en ondertekend door de voorzitter, een andere bestuurder of alle aanwezige bestuurders bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de Leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de in artikel 9 van het K.B. van 27 juni 2003 vastgelegde modaliteiten.

 

Art. 17. Tegenstrijdig belang

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór dat de Raad van Bestuur een besluit neemt.

De bestuurder met het tegenstrijdig belang, verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.

 

Art. 18. Intern bestuur – Beperkingen

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de VZW, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens artikel 4 V&S-wet en volgens de statuten de Algemene vergadering exclusief bevoegd is.

De bestuurders kunnen niet zonder toestemming van de Algemene vergadering beslissingen nemen die verband houden met de aan- of verkoop, huur of verhuur van meer dan één jaar, erfpacht of opstal van onroerende goederen van de VZW en/of de vestiging van een hypotheek. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.

 

Art. 19. Externe vertegenwoordigingsmacht

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de VZW in alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de VZW in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de Twee bestuurders die gezamenlijk handelen

In afwijking van artikel 13 V&S-wet, kunnen de vertegenwoordigingsorganen niet zonder toestemming van de Algemene vergadering rechtshandelingen stellen die verband houden met de vertegenwoordiging van de VZW bij aan- of verkoop, huur of verhuur van meer dan één jaar, erfpacht of opstal van onroerende goederen van de VZW en/of de vestiging van een hypotheek. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang.

De Raad van Bestuur of de bestuurders die de VZW vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de VZW aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de VZW binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

 

Art.20. Bekendmakingsvereisten

De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, en van een uittreksel daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

 

HOOFDSTUK 6. DAGELIJKS BESTUUR

 

Art.21. Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de VZW op intern vlak alsook de externe vertegenwoordiging wat betreft dat dagelijks bestuur kan door Raad van Bestuur worden opgedragen aan één of meer personen.

Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, moet worden gespecifieerd of deze personen alleen of gezamenlijk of als college kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.

In afwijking van artikel 13bis V&S-wet, kunnen de personen belast met het dagelijks bestuur niet zonder toestemming van de Raad van Bestuur beslissingen nemen en of rechtshandelingen stellen die verband houden met de vertegenwoordiging van de VZW in het kader van het dagelijks bestuur bij transacties die 1.000,00 euro te boven gaan. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang.

Bij gebrek aan wettelijke omschrijving van wat het "dagelijks bestuur" omvat, worden tot daden van dagelijks bestuur gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de VZW te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de Raad van Bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

De benoeming van de personen belast met het dagelijks bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, en van een uittreksel daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de VZW vertegenwoordigen inzake dagelijks bestuur, de VZW ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

 

HOOFDSTUK 7. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BESTUURDER EN DAGELIJKS BESTUURDER

 

Art. 22. Aansprakelijkheid

De bestuurders en dagelijks bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de VZW.

Tegenover de VZW en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten en zijn ze aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun (dagelijks) bestuur.

 

HOOFDSTUK 8. FINANCIERING EN BOEKHOUDING

 

Art. 23. Financiering

De vereniging zal onder meer worden gefinancierd door subsidies, toelagen, giften, bijdragen, schenkingen, legaten en andere voorzieningen in laatste wilsbeschikkingen en testamenten, gegeven zowel om de algemene doeleinden van de vereniging te ondersteunen als ter ondersteuning van een specifiek project.

Daarnaast kan de vereniging fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de wet.

 

Art. 24. Boekhouding

Het boekjaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar.

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 V&S-wet en de daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten.

De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel overeenkomstig het bepaalde in artikel 26novies V&S-wet. De Raad van Bestuur legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar alsook een voorstel van begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene vergadering.

 

HOOFDSTUK 9. ONTBINDING

 

Art. 25. Ontbinding

De Algemene vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen m.b.t. de ontbinding voorgelegd door de Raad van Bestuur of door minimum 1/5 van alle leden. De samenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van deze statuten.

De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de meerderheid gesteld in artikel 14, sectie 2 van deze statuten. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de VZW steeds dat zij "VZW in vereffening" is overeenkomstig artikel 23 V&S-wet.

Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene vergadering twee vereffenaar(s) waarvan zij de opdracht zullen omschrijven.

Ingeval van ontbinding en vereffening, beslist de Algemene vergadering over de bestemming van het vermogen van de VZW dat moet worden toegekend ten voordele van een Vlaamse werkgeversvereniging of een goed doel.

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 en 26novies van de V&S-wet en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent.

 

HOOFDSTUK 10. SLOTBEPALINGEN

 

Art. 26.

Al wat niet uitdrukkelijk door onderhavige statuten wordt geregeld, wordt geregeld door de wet van 27 juni 1921 en 2 mei 2002 op de verenigingen zonder winstoogmerk.

 

Art. 27.

Aldus opgemaakt en aangenomen met eenparigheid van stemmen in de stichtingsvergadering gehouden te 1840 LONDERZEEL, op datum van 15 december 2011

 

GETEKEND :

 

De Heer Paul VAN DENBEMPT

De Heer Jan FRANCX

De Heer Chris BERGMANS

Mevr. Elke DE DECKER

De heer Michel DAELMAN

Ondernemers Groep Londerzeel VZW

Ondernemingsnr. BE 0843 411 238

p/a Beton Trowel NV - Nijverheidsstraat 10 - B-1840 Londerzeel

BNP Paribas Fortis  -  IBAN BE89 0016 5940 6985

© 2013 by OGL / GVA.   Bij het maken van deze site werden geen dieren mishandeld.